The Washer-Women. Abram Yefimovich ARKHIPOV

The Washer-Women. Abram Yefimovich ARKHIPOV

The Washer-Women