Portrait of Ye.V. Santi. Fyodor Stepanovich ROKOTOV

Portrait of Ye.V. Santi. Fyodor Stepanovich ROKOTOV

Portrait of Ye.V. Santi