Portrait of M. N. Yermolova. Valentin Alexandrovich SEROV

Portrait of M. N. Yermolova. Valentin Alexandrovich SEROV

Portrait of M. N. Yermolova