Portrait of F.M. Dostoyevsky. Vasily Grigorievich PEROV

Portrait of F.M. Dostoyevsky. Vasily Grigorievich PEROV

Portrait of F.M. Dostoyevsky