I.V. Bugayevsky-Blagodarny. Portrait of V. L. Borovikovsky

I.V. Bugayevsky-Blagodarny. Portrait of V. L. Borovikovsky

I.V. Bugayevsky-Blagodarny. Portrait of V. L. Borovikovsky