Zhegin Lev Fyodorovich. Family. 1920

Zhegin Lev Fyodorovich. Family. 1920

Zhegin Lev Fyodorovich. Family. 1920

Zhegin Lev Fyodorovich. Family. 1920. Charcoal on paper, 59x66cm. Collection V.A. Dudakov and M.K. Kashuro

Comments are closed.